•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PROJEKTY

"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Kalinovo"
Urnový háj.
Vizualizácia Urnového hája. V projekte je riešená novostavba urnového hája s kolumbáriom.
Modernizácia verejného osvetlenia

Názov a stručný opis projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kalinovo
Miesto realizácie projektu : Obec Kalinovo

· Predmetom realizovaného projektu je kompletná modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Kalinovo. Súčasná sústava verejného osvetlenia je z technického a morálneho hľadiska zastaraná. Výkon, ktorý súčasná sústava poskytuje je nedostatočný a Wattové straty sústavy verejného osvetlenia sú spolu s prevádzkovými a údržbovými nákladmi pre obec Kalinovo finančné náročné. Neizolované vodiče a značná vôľa vedenia predstavuje pre obyvateľov obce potenciálne bezpečnostné riziko úrazu. Skorodované a neesteticky pôsobiace súčasné osvetlenie predstavuje pre obyvateľov obce a návštevníkov neatraktívnu stránku obce. Výsledkom projektu bude moderná a energeticky racionálna sústava verejného osvetlenia. Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Realizácia projektu sa bude uskutočňovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – Modernizácie verejného osvetlenia a výsledkom bude výmena 202 svietidiel.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

- názov a sídlo prijímateľa : Obec Kalinovo, SNP 14, 985 01 Kalinovo
- dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu : 10/2013-05/2014
- výška poskytnutého príspevku: 202 572,68 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook