Obecný úrad
► ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY !

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kalinove oznamuje rodičom detí,
ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2017/2018, môžu tak urobiť do 30.apríla 2017. V prípade, že z objektívnych príčin tento termín nestihnú, priebežne ho môžu zapísať do MŠ najneskôr do 30.06.2017.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosti spolu s ostatnými tlačivami si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole ktorýkoľvek deň od 7:00 do 16:00 hod.

Mgr. Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ v Kalinove

► Zmena hodín pre verejnosť na Pošte Kalinovo !
Nové otváracie hodiny (s platnosťou od 01.04.2017): Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
08:00 - 12:00, 13:15 - 15:00 hod. Streda: 08:00 - 11:30, 14:40 - 17:00 hod.

Pošta Kalinovo hľadá brigádnika na zástup doručovateľov na 6 týždňov s približným nástupom od 15. júna 2017.
Bližšie informácie na pošte Kalinovo.

► Chránený areál Pod šťavicou (vyhlásený v r. 2001; k. ú. Hrabovo; výmera: 9,7646 ha). Chránené územie zaberá podsvahovú zamokrenú depresiu v aluviálnej (záplavovej) časti rieky Ipeľ. V komplexe vysoko bylinných ostricových porastov, krovinných spoločenstiev a jelšových lesov sa vyskytuje kriticky ohrozený druh flóry Slovenska a glaciálny relikt kosatec sibírsky (Iris sibirica) – jeho spoločenská hodnota je 51,- €/jedinec, ohrozené druhy ostríc – ostrica trstnatá (Carex caespitosa) a ostrica Buekova (C.buekii), a vzácna a ohrozená korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris) – jej spoločenská hodnota je 69,- €/jedinec. Lokalita je významná aj zastúpením obojživelníkov, plazov a vtáctva.

Prírodná rezervácia Hrabovo (vyhlásená v r. 1997; k.ú. Kalinovo; výmera: 15,5 ha; ochranné pásmo 6,4 ha). Chránené územie predstavuje aluviálnu (zaplavovanú, zamokrenú) lúku mezofilného charakteru (stredný obsah živín). Je jedným z posledných nálezísk kriticky ohrozeného druhu, korunkovky strakatej (Fritillaria melleagris) na Poiplí. Zachovanie tohto druhu na lokalite je podmienené pravidelným kosením a zachovaním vodného režimu územia. Podstatný vplyv na korunkovku môžu mať aj priesaky z neďalekého hnojiska, ktoré sa prejavujú predovšetkým pri vysokých úhrnoch zrážok. Pozitívne na zachytávanie týchto priesakov pôsobí porast trstiny a pálky a celkovo vysokobylinných porastov, ktoré fungujú ako prírodná čistička odpadových vôd.

Celkovo na Poiplí evidujeme 10 lokalít korunkovky strakatej v k. ú. Kalinovo, Hrabovo a Breznička. Z toho len polovica lokalít je pravidelne kosená, teda sú zabezpečené priaznivé podmienky pre výskyt druhu. V prípade, že dôjde k náhlym zmenám v obhospodarovaní (opustenie kosenia, hnojenie, invázne druhy rastlín, kroviny, ...) budú aj tieto lokality ohrozené. Ostatné lokality sú silne ohrozené z krátkodobého hľadiska – pokiaľ nebudú v do 5 rokov realizované nápravné opatrenia, korunkovka na týchto lokalitách vyhynie.
Autor textu: ŠOP SR, Správu CHKO Cerová vrchovina, autor fotografií: Ing. Eva Belanová.
PROPOZÍCIE NA TENISOVÝ TURNAJ AMATÉROV.


DÁTUM:   1.7.2017
MIESTO:   KALINOVO


Hl. usporiadateľ:    Obec Kalinovo

Hl. rozhodca:           Kačáni Miroslav

Tech. pracovníci:   Oravec Julius

Žrebovanie:             1.7.2017 o 8:30

Štartovné:                1€/osoba
.
Občerstvenie:         guľáš v cene štartovného, zabezpečený pitný režim


TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis:                  Hrá sa podľa pravidiel tenisu, podľa Súťažného poriadku tenisu.
Systém sútaže:    1.stupeň skupinový ,2.stupeň vylučovací; dvojhry

Loptičky:                 " Dunlop“

Časový rozpis:       8:00 – 8:30 prezentácia,8:30 žrebovanie,9:00 otvorenie turnaja.


Informácie, prihlášky na tel. č.: 0902978290, 0902978289
 
Na našu stránku ste klikli už viac ako 84 077 krát! Veríme že preto, lebo sa Vám stránka páči. Budeme sa aj naďalej snažiť prinášať Vám najnovšie informácie o Kalinove a jeho občanoch. Dúfam, že nám a našej krásnej obci Kalinovo ostanete verní.:)

Obecný úrad a osobne starosta obce zároveň vyslovuje pochvalu a poďakovanie všetkým tým, ktorí svojím aktívnym pričinením prispievajú k tomu, že naša obec je pekná, upravená, že sa nám tu žije príjemne. Želáme si, aby takých vzorných občanov bolo stále viac a viac.
 
WEB INFO:
    ►     Najnovšie informácie pridané na stránke nájdete v časti "Oznamy"
    ►     Pokiaľ chcete niečo napísať alebo odkázať zvoľte časť "Kniha návštev"
    ►     Pokiaľ chcete na stránku prispieť, niečo opraviť, alebo dodať, neváhajte a napíšte nám
             na e-mail "webkalinovo@gmail.com", alebo zanechajte odkaz na "facebooku"
 
 
  KALINOVO NA FACEBOOKU
              
 постельное белье киев купить

Počasie:

Kurzový lístok