Obecný úradOZNAM

Zájazd do Trenčína, ktorý sa mal konať 24.10.2014 sa neuskutoční z dôvodu nenaplnenia kapacity autobusu.S t a r o s t a  o b c e   K a l i n o v o

P o z v á n k a
         Na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kalinovo na deň

23.10.2014 (štvrtok) – o 15.30 hod.


do zasadačky Obecného úradu v Kalinove.

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
3./ Kontrola uznesenia
4./ Informácia zo zasadnutí OR
5./ Žiadosti fyzických a právnických osôb
6./ Informácia o plnení úloh za volebné obdobie
7./ Znovuzriadenie železničného priecestia
8./ Rôzne
9./ Návrh na uznesenie
10./ Ukončenie

Účasť pozvaných je nutná!


                                                                                                                              Ján Š á r k a n , v.r.
                                                                                                                                  starosta obce

 
OBEC KALINOVOOZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014


                                     Obecné zastupiteľstvo v Kalinove podľa §9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o
   voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa
27.6.2014 č. 33/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Kalinove bude mať celkom
     9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.                             V Kalinove dňa 11.9. 2014                                

 
                                                                                                                                           O B E C
                                                                                                                                      985 01 KALINOVO
                                                                                                                                                  -1-
 
Na našu stránku ste klikli už viac ako 30 000 krát! Veríme že preto, lebo sa Vám stránka páči. Budeme sa aj naďalej snažiť prinášať Vám najnovšie informácie o Kalinove a jeho občanoch. Dúfam, že nám a našej krásnej obci Kalinovo ostanete verní.:)

Obecný úrad a osobne starosta obce zároveň vyslovuje pochvalu a poďakovanie všetkým tým, ktorí svojím aktívnym pričinením prispievajú k tomu, že naša obec je pekná, upravená, že sa nám tu žije príjemne. Želáme si, aby takých vzorných občanov bolo stále viac a viac.
 
WEB INFO:
    ►     Najnovšie informácie pridané na stránke nájdete v časti "Oznamy"
    ►     Pokiaľ chcete niečo napísať alebo odkázať zvoľte časť "Kniha návštev"
    ►     Pokiaľ chcete na stránku prispieť, niečo opraviť, alebo dodať, neváhajte a napíšte nám
             na e-mail "webkalinovo@gmail.com", alebo zanechajte odkaz na "facebooku"
 
 
  KALINOVO NA FACEBOOKU
              
 Počasie:

Kurzový lístok