VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č. 1/2007

Obecné zastupiteľstvo v Kalinove. na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Kalinovo

t o t o      v š e o b e c n e      z á v ä z n é      n a r i a d e n i e

č. 1/2007

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadom z domácností na území obce Kalinovo

P R V Á Č A S Ť

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadom z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
(2) Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

§ 2
Základné ustanovenia

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Kalinovo
(2) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
(3) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
(4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
(5) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou.
(6) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
(8) Nebezpečnými odpadom sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä :
a) výbušnosť,
b) vysoká horľavosť,
c) škodlivosť,
d) toxicita,
e) rakovinotvornosť,
f) dráždivosť,
g) infekčnosť,
h) leptavosť,
i) oxidovateľnosť


D R U H Á Č A S Ť
Nakladanie s komunálnymi odpadmi

§ 3
Komunálny odpad a jeho druhy

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky druhy komunálnych odpadov v zmysle vyhl. MŽP Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s osobitným zreteľom na :

a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
- 20 01 01 papier a lepenka,
- 20 01 02 sklo,
- 20 01 03 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad,
- 20 02 02 zemina a kamenivo,
-
c) podskupina iné komunálne odpady
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad,
- 20 03 02 odpad z trhovísk,
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc,
- 20 03 04 kal zo žúmp,

(2) Komunálny odpad, drobný stavebný odpad a elektroodpad z domácností na území obce Kalinovo nie je možné ukladať mimo vyhradených miest.
(3) Za vyhradené miesta sa na území obce Kalinovo považujú:

- domácnosti a objekty držiteľov odpadov pre zberné nádoby,
- cintoríny
- priestory a nádvorie bývalej prevádzkarne pri OcÚ pre určený zber a odvoz,
- ZŠ s MŠ pre zber papiera,
- verejné priestranstvá určené OcÚ pri zbere a zvoze (mobilnom).
- informovanosť zabezpečí obec v dostatočnom časovom predstihu.

Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách zo zhora uvedeného ustanovenia. Vždy je však pri tom povinný prihliadať na ochranu zdravia a života ako aj životného prostredia občanov obce.

§ 4
Spôsob zberu komunálneho odpadu,
preprava a spôsob separovaného zberu

(1) Na území obce Kalinovo sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať po vytriedení a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 4 tohto nariadenia nasledovne:
- oddelené zložky komunálneho odpadu vrámci separovaného odpadu a to:
- farebne rozlíšené PVC vrecia, žlté – plasty, zelené – sklo a modré – papier.
- zberné nádoby pre komunálny odpad.

(2) Veľký objemný odpad sú občania povinní uložiť, resp. ukladať na miestach do VOK určených OcÚ.

(3) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a elektroodpadu z domácností zabezpečuje na území obce Kalinovo organizácia, ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu s obcou, (ďalej len „prepravná organizácia“) podľa harmonogramu a termínov určených obcou.

Obec Kalinovo môže zabezpečovať túto činnosť aj sama, vo vlastnom mene.
(4) Obec musí v dohode upraviť najmä nasledovné oblasti:

- spôsob zberu ( všetky nádoby, označené nádoby a pod.) a jeho prepravy po území obce,
- termíny zberu a časové rozlíšenie zberu v letných a zimných mesiacoch – t. j. harmonogram zberu,
- podmienky zberu – podľa zaplnenosti kontajnerov, resp. odpadkových košov,
- podľa polohy a umiestnenia kontajnerov,
- spôsob zneškodňovania,
- sankcie pre prípad neplnenia dohodnutých podmienok,
- zmluvnú pokutu pre prípad neplnenia dohodnutých podmienok,
- výpovednú lehotu, ktorá nesmie byť obojstranne kratšia ako 6 mesiacov,

Výber zmluvného partnera sa realizuje v súlade s osobitnými predpismi na úseku verejného obstarávania.
(5) Zamestnanci prepravnej organizácie môžu odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území obce, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než to, ktorý je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia prípustný.
(6) Zber a prepravu iných komunálnych odpadov – zo žúmp, objemný odpad, môže vykonávať iba prepravná organizácia, resp. obec.

§ 5
Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

(1) Za drobný stavebný odpad na území obce Kalinovo sa považuje :
- odpad zo stavieb – úlomky tehál, betónu, krytina,
- výkopová zemina,
- zemina a kamenivo
.

(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu a objemného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.
(3) Obec zabezpečí najmenej dvakrát do roka v jarnom a jesennom období vývoz objemného odpadu.

§ 6

(1) Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad a elektroodpad, elektrozariadenia, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
(2) Zber nebezpečných odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku zabezpečí obec v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Odvoz nebezpečného odpadu zabezpečí obec najmenej dva krát do roka prostredníctvom poverenej oprávnenej organizácie.

T R E T I A Č A S Ť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 7

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a týmto nariadením.
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(3) Obec prostredníctvom úradnej tabule, miestneho rozhlasu, ZŠ a MŠ, letákmi a pod. zabezpečí a priebežne zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia
(4) Výšku miestneho poplatku za komunálny odpad na území obce Kalinovo určuje všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad č.2/2007 účinné od 1.12007.
(5) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kalinove dňa 13.12.2006.
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2007V Kalinove dňa 13.12.2006

Ján Š á r k a n
starosta obce


Návrh nariadenia bol vyložený na pripomienkovanie obyvateľom obce na úradnej tabuli
Pripomienky boli vyhodnotené dňa : neboli žiadne
Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 13.12.2006
Zložené dňa : 30.12.2006

Počasie:

Kurzový lístok