Akcie

Oslavy pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny

     Niekto by si myslel, že scenár osláv 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny napísal nejaký expert, či scenárista. Nie ! Tento scenár napísal sám život.
     Pri príprave osláv sme si dali predsavzatie, že na oslavách by mali byť tí, čo vojnu zažili, hoci ich je už veľmi málo, ale najmä tí, čo ju nikdy nechcú zažiť a to sú deti, žiaci – mládež. S týmto zámerom sme sa spojili: Obecný úrad Kalinovo, Kultúrna komisia pri OZ, ZŠ-MŠ Kalinovo, Združenie dôchodcov obce a členovia ZPB.
     Oslavy sa konali 7. mája 2015 a začali sprievodom od OcÚ ku pamätníku a pamätnej tabuli za zvuku pochodu „Padlých revolucionárov “. Osláv sa zúčastnili aj žiaci ZŠ a spolu s dospelými vzdali úctu tým, čo položili život za našu slobodu. Odznelo niekoľko slov, básní na túto tému. Žiaci ZŠ prekvapili partizánskou piesňou, ktorú zaspievali s dojímavým melancholickým podtónom a presvedčivo. Toto nás utvrdilo, že náš zámer sa podaril, aby sa deti a mladí ľudia naučili, že nikdy nesmú zabudnúť na tých, čo sa zaslúžili o náš súčasný život a aby nikdy nedopustili, aby sa opakovala vojna. Všetci prítomní sa zapísali do pamätnej knihy obce.
     Oslavy mali pokračovanie. 10. mája 2015 sa objavila skupina neznámych ľudí, vyhľadala starostu p. Jána Šárkana a požiadala ho, aby im umožnil navštíviť cintorín na Hrabove /súčasť obce Kalinovo/, kde chcú položiť venček kvetov a zapáliť sviečky tam, kde bol pochovaný ich otec, starý otec a prastarý otec KARP VASILJEVIČ MOLODECKIJ. Prišla dcéra, dvaja synovia a dvaja pravnuci.
     Vojak Molodeckij bol zastrelený na moste cez rieku Ipeľ v Kalinove zo zvonice a pochovaný na Hrabove.
     Dcéra Oľga Karpovna navštívila v 70. rokoch hrob otca a má veľmi pekné spomienky na občanov, ktorí sa jej venovali pri tejto príležitosti.
     Po čase, keď bol zriadený Ústredný vojenský cintorín príslušníkov ČA vo Zvolene, bolo telo vojaka Molodeckého a ešte ďalších štyroch vojakov exhumované a uložené v skupinovom /masovom/ hrobe vo Zvolene.
     Dňa 10.5.2015 už spomínaní príbuzní navštívili pri 70. výročí ukončenia vojny tento ústredný cintorín a prišli aj do Kalinova s prosbou, aby mohli navštíviť miesto, kde ich príbuzný zahynul a požiadali aj miestneho farára Mgr. Ondreja Šoltésa, aby sa za neho pomodlil. Brat farár to s ochotou urobil a spolu s prítomnými sestrami a bratmi sa pomodlili na nedeľných službách Božích.
      Návšteva pokračovala do rôznych častí a budov obce, ktoré si dvaja z hostí pamätali a so záujmom prezerali vybudovanie a obnovenie budov ZŠ, MŠ, multifunkčnej budovy TJ, ŠJ, nádherného parku, futbalového štadiónu a celkového vzhľadu obce.
      Na záver sa konal akt zápisu do pamätnej knihy obce, kde nechýbal zápis v ukrajinčine s prejavom vďaky hostí za pekné prijatie predstaviteľmi obce, ktorí ich potom odprevadili až k známej križovatke „Na Slatinke“ a zaželali im šťastnú cestu do blízkej Zakarpatskej Ukrajiny.
         Takto by mali žiť národy medzi sebou – v úcte a vzájomnom rešpekte !!!
Eva RakytkováPočasie:

Kurzový lístok