Kniha návštev

Pridať nový príspevok
Text:
Meno:
E-mail:
Opíšte text:
 
 
- po uložení sa príspevok musí schváliť správcom
- všetky položky musia byť vyplnené

Pravidlá pre používanie tohto fóra - čítajte pozorne:

Toto diskusné fórum je moderované.
Diskusné príspevky sa nezobrazujú v on-line režime, ich publikácia je moderovaná na základe podmienok pre zverejnenie stanovených obcou Kalinovo.
Odpoveď na príspevok je do diskusn. fóra zaradená spravidla do 3 prac. dní.
Príspevky, ktoré budú v rozpore s podmienkami pre zverejnenie správca nezverejní.

* Príspevok nesmie byť v rozpore s platnou legislatívou SR
* Príspevok nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu vojny, násilia.
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy vyhrážok, rasovej neznášanlivosti, náboženskej neznášanlivosti
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy národnostnej neznášanlivosti,
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy neznášanlivosti na báze pohlavia
* Príspevky nesmú byť zamerané na sexuálnu tematiku
* Príspevky nesmú obsahovať propagáciu tovarov, prác a služieb, taktiež nesmú obsahovať propagáciu značiek a obchodných názvov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu omamných látok, alkoholu, tabakových výrobkov a jedov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu politických strán a jej činiteľov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle
* Príspevky nesmú zosmiešňovať (ironizovať) jednotlivca alebo skupinu ľudí, po odbornej alebo ľudskej stránke
* Prispievateľ článkov v module diskusné fórum si je vedomý hmotných ako aj trestnoprávnych dôsledkov, ktoré by mohli potenciálne v budúcnosti vzniknúť ako regres na prejavený názor zo strany dotknutých osôb. Toto sa vzťahuje len a výhradne na zverejnené články v module diskusné fórum. (toto ustanovenie sa vzťahuje na situácie ako napr. únik strategických informácií, ktoré by mohli spôsobiť inej osobe ekonomické, bezpečnostné a iné škody pričom by bolo nutné použiť materiál zverejnený na diskusnom fóre ako dôkazný materiál v procese vyšetrovania)

Obec Kalinovo a ani správca web stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
Prispievateľ do modulu diskusné fórum súhlasí s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu bez výhrad.
Ak máte pocit že Vás tieto pravidlá obmedzujú - NEPOUŽÍVAJTE prosím toto diskusné fórum!

Počasie:

Kurzový lístok